Realisering av ideer

Vi på development partner skapar idéer till och utvecklar fastigheter samt kan svara för genomförandet. Vi gör det tillsammans med partners och för egen räkning.

Vi är en oberoende partner som fokuserar på två  samverkande verksamhetsben:

Management, vi utvecklar processerna för att säkerställa de värden som identifierats i det andra benet
Utveckling, vi tar fram lönsamma projektidéer som långsiktigt tillgodoser alla intressenters och därmed samhälleliga behov och värden.

Som partner kan vi bidra med en realiserbar affärsplan samt ta ansvar för dess genomförande. Förädlingskedjan kan spänna från projektidé till slutbesiktning. Vi tar helhetsansvaret och agerar som en oberoende samordnare mellan dig som äger och/eller investerar i fastigheten och övriga parter som behövs för projektets förverkligande.

Vi är coacher gentemot de olika parterna under projektets gång och ser till att deras resurser utnyttjas på rätt sätt. Vårt oberoende är en tillgång då vår lojalitet är riktad mot projektets slutmål – att maximera nyttan och optimera resurserna på vägen dit.

Vi kan också agera rådgivare och bistå med separata tjänster. Vi månar om vår integritet och säger därför vad vi tycker och kanske inte alltid vad uppdragsgivaren förväntar sig.

Det är i tidiga skeden i projektet som möjligheterna till förändring är som störst. Vi kan ge en second opinion på ert projekt. Vi ser då till helheten, fastighetens ändamål och roll i omgivande samhälle, affärsnytta men även vägen dit. Vi pekar därför inte bara på detaljer utan kan även föreslå en helt ny vision som bidrar till en än bättre affär.

Du kan också ta hjälp av oss i mer avgränsad omfattning; som byggherreombud eller hyresgästombud, vid mark- och fastighetsförvärv (due diligence, ändring av detaljplan, markanvisningar etc.), projektledning, upphandling eller utredning eller teknisk förvaltning.

Tre frågor
Inför utveckling och föra en process vidare ställer vi oss tre frågor:
Var har vi – i rummet, i sammanhanget eller i processen
Vad vill vi – för att ta vara på och utveckla rummet i dess sammanhang eller för en smartare process som för oss mot ett tydligt mål.
Vad gör vi – genom att ha svaren på de två föregående frågorna blir vägen till hur både kortare och mer rak.

EGNA PROCESSMODELLER

Våra processmodeller säkerställer strukturerade helhetsgrepp.

DP BACKCASTING

DP INTRESSENTDIALOG