Loading...

Tjänster

Genomförande

Du har en fastighet (bebyggd eller obebyggd) och behöver hjälp med att ta fram en affärs- och projektidé. Som oberoende partner kan vi bidra med en realiserbar affärsplan. Arbetet kan ske antingen som riskdelande partner eller som konsult.

Vi delar in genomförendtjänsten i tre olika delar, se nedan.

Rådgivande

Det är i tidiga skeden i projektet som möjligheterna till förändring är som störst. Vi kan ge en second opinion på ert projekt. Vi ser då till helheten, fastighetens ändamål och affärsnytta men även vägen dit. I vår slutrapport pekar vi därför inte bara på detaljer utan kan även föreslå en helt ny vision, en vision som kan bli en än bättre affär.

Utveckling i egen regi

Vi lever gärna som vi lär. Därför tar vi egna initiativ då vi ser potential och möjligheter i att utveckla eller skapa en ny fastighet. Vi är medvetna om att ensam inte är stark utan söker då samarbetspartners för fortsatt utveckling och genomförande.


Genomförande

Fastighetsutveckling som oberoende partner

Du har en fastighet (bebyggd eller obebyggd) och behöver hjälp med att ta fram en affärs- och projektidé. Som oberoende partner kan vi bidra med en realiserbar affärsplan. Arbetet kan ske antingen som riskdelande partner eller som konsult.

Oberoende projektsamordnare

Vi kan agera som en oberoende samordnare mellan dig som äger och/eller investerar i fastigheter, och övriga parter som behövs för projektets förverkligande.

Detta innebär inte att vi ska äga projektet utan snarare som samordnare se till att rätt utnyttja de olika medaktörernas resurser. Samtidigt ser vi oss som coacher gentemot de olika parterna under projektets gång. Här är just vårt oberoende en tillgång då vår lojalitet är riktad mot projektets slutmål – att maximera affärsnyttan och optimera resurserna på vägen dit.

Separata tjänster

Du kan givetvis också ta hjälp av oss i mer avgränsad omfattning; som byggherreombud eller hyresgästombud, vid mark- och fastighetsförvärv (due diligence, ändring av detaljplan, markanvisningar etc.), projektledning, upphandling, utredning eller teknisk förvaltning.