Realisering av idéer

Vi på development partner skapar idéer till och utvecklar fastigheter samt kan svara för genomförandet, tillsammans med partners och för egen räkning.

Vi är en oberoende partner som fokuserar på två samverkande verksamhetsben:
Utveckling, vi tar fram lönsamma projektidéer som långsiktigt tillgodoser alla intressenters och därmed samhälleliga behov och värden.
Management, 
vi utvecklar processerna för att säkerställa att uppsatta mål nås och att vägen dit blir så effektiv som möjligt.

Läs även längre ner på denna sida om våra processmodeller och våra roller

Som partner kan vi bidra med en realiserbar affärsplan samt ta ansvar för dess genomförande. Förädlingskedjan kan spänna från projektidé till slutbesiktning. Vi tar helhetsansvaret och agerar som en oberoende samordnare mellan dig som äger och/eller investerar i fastigheten och övriga parter som behövs för projektets förverkligande.

Tre frågor
Inför utveckling och föra en process vidare ställer vi oss tre frågor:

Egna processmodeller för en mer strukturerad process

Dp Backcasting™


Backcasting är ett framgångsrikt sätt att närma sig framtiden. Planeringsmetoden är framför allt användbar vid komplexa frågor. Den grundläggande frågan som dp backcastingTM ställer är:
Vad ska vi göra idag för att visionen ska bli möjlig imorgon?
Börjar med att ha visionen i åtanke. Titta bakåt från visionen till nuläget.
Gå steg för steg mot visionen med tanken ”Vad kan jag göra nu för att nå denna vision?”

Dp intressentdialog™


Vi strävar efter att skapa nytta för alla involverade intressenter. För att formulera mål och sätta ramarna har vi utvecklat en dialogmetod. Den utgår från intressenternas behov och krav samt platsens egenskaper och möjligheter. Som processledare får vi en helhetsbild och med en aktiv dialog har vi möjlighet att lyfta fram det ingen tänkt på. Ramarna kan vidgas, en samsyn kan skapas och slutnyttan höjs.

Roller

Vi är coacher gentemot de olika parterna under projektets gång och ser till att deras resurser utnyttjas på rätt sätt. Vårt oberoende är en tillgång då vår lojalitet är riktad mot projektets slutmål – att maximera nyttan och optimera resurserna på vägen dit.

Vi kan också agera rådgivare och bistå med separata tjänster. Vi månar om vår integritet och säger därför vad vi tycker och kanske inte alltid vad uppdragsgivaren förväntar sig.

Det är i tidiga skeden i projektet som möjligheterna till förändring är som störst. Vi kan ge en second opinion på ert projekt. Vi ser då till helheten, fastighetens ändamål och roll i omgivande samhälle, affärsnytta men även vägen dit. Vi pekar därför inte bara på detaljer utan kan även föreslå en helt ny vision som bidrar till en än bättre affär.

Du kan också ta hjälp av oss i mer avgränsad omfattning; som byggherreombud eller hyresgästombud, vid mark- och fastighetsförvärv (due diligence, ändring av detaljplan, markanvisningar etc.), projektledning, upphandling eller utredning eller teknisk förvaltning.

EGNA PROCESSMODELLER

Våra processmodeller säkerställer strukturerade helhetsgrepp.