Lantmäterikonsult Göteborg

Fastighetsjuridik och lantmäteri

– rådgivning samt trygghet inför fastighetsaffärer

Lndens Park, Kungsbacka


Vi bistår med fastighetsjuridiska avtal vid markköp/försäljning, lantmäteritjänster, stöd vid markinlösen och genomför second opinion vid fastighetsvärderingar. Vi kan även upprätta exploateringsavtal, servitutsavtal samt ledningsrättsavtal.

Markförhandling och exploatering

Markförhandling är en komplex process som kräver skicklighet och erfarenhet. Som konsult hos olika bolag och kommuner kommer vi ofta i kontakt med dessa frågor. Vår erfarenhet skapar en förståelse för snabbare processer och strategisk förmåga till en god lösning.Vi har en stark kunskap för fastighetslagar och säkerställer att all laglig dokumentation är korrekt.

Vi kan bistå som en resurs vid framtagandet av detaljplaner med fokus på genomförandefrågor och hur dess konsekvens kommer bli i exploateringsavtal och fastighetsbildningsavtal.

Second opinion vid fastighetsvärderingar

Att få en second opinion (en andra bedömning) över fastighetsvärdering är en förnuftig åtgärd om du har tvivel över en tidigare fastighetsvärdering alternativt värdebedömning utförd av kommun eller lantmäteriet. En fastighetsvärdering är en kritisk del av både köp- och säljprocessen och kan ha långsiktiga ekonomiska konsekvenser.

Vi bistår med vår erfarenhet och kompetens kring fastighetsaffärer för att ge bästa möjliga utfall för dig.

Lantmäterikonsult

Här bistår vi som ombud, rådgivare eller upprättande av efterfrågade rättigheter gällande markköp, markförsäljning, fastighetsbildning, jordförvärvstillstånd, ledningsrätts- och anläggningsförrättning m.m. Vi är väl insatta i lantmäterimyndigheternas verksamhet, lagstiftning och beslutsprocess.

Exempel på avtal och underlag:

  • Ansökan om lantmäteriförrättning
  • Avstyckning och klyvning
  • Fastighetsreglering
  • Gemensamhetsanläggning
  • Ledningsrätt och servitut
  • Arrende och nyttjanderätt
  • Tvångsvis markinlösen

Tredimensionell fastighetsbildning

Upprättar förslag på uppdelning av komplexa byggnader i flera fastigheter. Samordning av projektörers och konstruktörers underlag för skapandet av 3D-fastigheten samt gemensamhetsanläggningar och servitut. Bistå uppdragsgivaren i genomförandet av tredimensionell fastighetsbildning.

Läs mer om våra case kring fastighetsjuridik och lantmäteri