Fastighetsutveckling bostadsutveckling Göteborg

Fastighetsutveckling

– ta vara på möjligheterna

Haga By, Mölnlycke


Vid utveckling av en fastighet (värdehöjning av råmark, omvandling från t.ex. industri till bostad, enbart nyproduktion) utför vi scouting, fastighetsresearch, due diligence, marknadsanalys, investeringskalkyler, framtagning av skisser och utredningar (med lämplig aktör), exploateringsbedömning.

Marknadsanalys & Investeringskalkyl

Vi utför analys av ert befintliga bestånd alternativt framtida investeringar. Vi utgår från berörda intressenter och platsens förutsättningar för att se projektets möjligheter till en gemensam vision. Med vår spetskompetens redogörs för olika alternativ som kan grunda sig på investeringskalkyl samordnat med möjlighet till planändring eller bygglovsändring. 

Markanvisning

Vi har stor erfarenhet av markanvisningar, både för den privata och den kommunala sektorn, vilket innebär god förståelse för vad kommunen efterfrågar. Tillsammans med er tar vi fram underlag och paketerar en markanvisningsansökan för direktanvisning alternativt deltagande i markanvisningstävling. Vi kan även utgöra ett stöd vid upprättande och granskande av markanvisningsavtal.   

Scoutning & Fastighetsresearch

Vårt breda kontaktnätverk skapar goda förutsättningar att förmedla affärer utifrån ert behov. Vi utför bland annat due diligence, marknadsanalys och second opinion för att skapa en bättre förståelse för relevanta risker och möjligheter kopplade till transaktionen.  

Paketering Bolag & Fastigheter

En ny detaljplan innebär ofta att nya fastigheter kan bildas eller ombildas varav det är lämpligt att se över en paketering av fastigheterna. Även för ett befintligt bestånd kan en paketering gynna framtida möjligheter. Vi utför en strategisk plan för det mest lämpliga sättet hur fastigheterna bildas och paketeras genom dotterbolag. Renodlade fastigheter underlättar för bland annat framtida finansiering, lån och försäljning/överlåtelse.