Vi hjälper till i projekt inom infrastruktur med genomförandestudier.

Infrastruktur

– grundläggande funktioner i samhället

Krogabäcksparken, Nya Hovås


Vi agerar stöd i processer, utför samordning och styrning, framtagande av kalkyl- och beslutsunderlag, utför genomförandestudier vid utbyggnad av allmän plats samt kvartersmark, upprättande av beskrivningar och bygghandlingar. Vi hjälper beställare eller entreprenörer att hantera projekt från idé till utförande.

Genomförandestudier

För att säkerställa att planerad infrastruktur går att bygga utförs en genomförandestudie utifrån de tekniska krav som ställs på detaljplanen. Genomförandestudien redovisar lämplig etappindelning, kostnadskalkyler och samordning med ledningsägare samt myndigheter.

Vår kunskap av teknisk infrastruktur och produktion medför en trygg partner som effektiviserar och säkerställer genomförandestudien.

Projekt- och bygghandlingar

Vi har erfarenhet av att upprätta mark-, anläggningsbeskrivningar och miljöansökningar. Vi utför även granskning av projekthandlingar. När behov finns kan vi även beställa undersökningar inom till exempel grundvatten och geoteknik eller utföra second opinion över dessa utredningar. 

Med vår spetskompetens i ert projekt blir det en optimerad grundläggning eller anläggning utifrån platsens förutsättningar. 

Projektcontroller

En projektcontroller utgör en nyckelroll till att projektet genomförs framgångsrikt inom de ekonomiska och administrativa ramarna genom att bevaka samt granska kostnaderna i upprättandet av prognoskalkylen.

Projektcontrollerns nära samarbete med projektledaren medför att de ekonomiska besluten är i linje med projektets mål.

 

Byggsamordnare

Samordning är extra viktigt i områden där flera aktörer bedriver verksamheter samtidigt. Rollen som byggsamordnare syftar till att vara länken mellan de som bygger och dess omgivning för en smidig byggnation. Med en kompetent byggsamordnare uppnås samverkan som gynnar både medaktörer och slutmålet.

Byggsamordnaren samordnar de olika aktörernas skedesplaner, fördelar gemensamma kostnader, bevakar gemensam arbetsmiljö samt kan ha dialog med kringliggande fastighetsägare, nätägare, sidoentreprenörer och tredje man. 

Läs mer om våra case kring infrastruktur