Planskede i Göteborg, vi på Development Partner hjälper dig med planskedet.

Planskedet

– realisering av möjligheterna

Södra Änggården, Göteborg


Vid planarbete agerar vi som exploatörens representant vid förstudier inför planansökan och är stöd i genomförande- och exploateringsfrågor. Vi kan även utföra exploatörsdrivna detaljplaner åt exploatörer och agera som konsult till kommuns exploateringsavdelning.

Förstudier inför planansökan

Innan en planansökan lämnas till berörd kommun kan vi bistå er med att genomlysa fastighetens förutsättningar och möjligheter baserat på platsen. Vi håller i nödvändiga utredningar till exempel naturvärdesinventering, geoteknik, mobilitetsutredning etc. Det brukar även vara lämpligt att upprätta en tidig kalkyl. 

Vi ansvarar även för framtagandet av beskrivning och arkitektskisser inför planansökan.   

Exploatörsdrivna detaljplaner

En ny detaljplan kan möjliggöra ett större och förändrat nyttjande av din fastighet. Vi har bred erfarenhet av att processleda exploatörsdrivna detaljplaner och arbeta tillsammans med kommunen för att möjliggöra realisering av ditt projekt. Vi håller ihop processen med bland annat upphandling av nödvändiga konsulter och arkitekter samt framtagande av underlag för att underlätta era investeringsbeslut. 

Genomförande- och exploateringsfrågor

Under planprocessen skall ett flertal genomförande- och exploateringsfrågor hanteras samt beskrivas i ett genomförande/exploateringsavtal. I avtalet regleras kostnader och ansvar som behöver förhandlas noggrant för att projektet inte ska belastas av mer ansvar än avsett. Vi har vanan och kunskapen från både den privata och kommunala sidan för att säkerställa ett genomförande på rätt sätt.  

Genomförande- och exploateringsfrågor kan bland annat innefatta: 

  • Genomförandestudie
  • Projektkalkyler
  • Exploateringsavtal
  • Marköverlåtelseavtal
  • Samordning mellan ledningsägare och exploatörer

Läs mer om våra case kring planskedet