Utveckling av Göteborgs centralstation, projektledning fastighetsutveckling Göteborg

Projektledning

– för smidiga processer

Centralstaden, Göteborg


Vi utför projektledning från markförvärv till inflyttning med ett helhetsansvar för projektets alla delar såsom planering, projektering, upphandling, produktion och dess kostnadsstyrning. Vi kan agera som generalkonsult med ett helhetsansvar för projekteringen och alla dess medverkande aktörer. Som oberoende kan vi verka som byggherrerepresentant eller processledare inom konsortium och samverkansorganisationer.

Planeringsskede

I ett tidigt skede av projektet är det viktigt att strukturera processen för att möjliggöra projektet till rätt tid och kostnad. Med vår gedigna erfarenhet säkerställer vi helhetssyn och samordning mellan parterna genom att bland annat tillsätta projektgrupp, genomföra nulägesanalys, intressedialog, framtagande och samordning av programhandling, strategier, beslutsunderlag för investeringsbeslut och riskanalyser med mera.  

Projekteringsskede

I projekteringsskedet översätter vi visionen till handlingar som möjliggör ett genomförande. Det är viktigt att samordna krav från myndigheter, fastighetsägare och brukare. Hög kvalitet på bygghandlingar skapar förutsättningar för en smidigare byggprocess.  

Vi kan agera som beställarens projektledare eller projekteringsledare.

Upphandlingsskede

Vi har betydande kunskap om entreprenadjuridiska delar samt ett stort kontaktnät och erfarenhet av olika affärsupplägg. Vi upprättar förfrågningsunderlag och upphandlar entreprenader och konsulter. Detta skapar goda förutsättningar för rätt kompetens och resurssättning för ditt bygg- eller fastighetsprojekt. 

Vi kan även agera som generalkonsult med ett övergripande ansvar för samtliga konsulter.  

Produktionsskede

Under produktionsskedet har projektledaren en central roll i att planera, koordinera och övervaka olika aspekter i ett byggprojekt från första spadtag till inflyttningsdag. Projektledaren ansvarar för att projektet genomförs i tid, inom budget och enligt uppsatta kvalitetsmål.  

Vi erbjuder även projektcontrollers för ekonomiska analyser, granskning och uppföljning.

Byggherreombud och processledare

Vår roll som byggherreombud eller processledare erbjuder kompetens och kunskap genom hela projektet. Vi ansvarar för att utveckla och driva projektet åt dig utifrån era givna mål. Tjänsten kan erbjudas när som helst i processen från planansökan till genomförande. Ett samarbete med oss möjliggör en smidig, effektiv och kostnadsmedveten hantering av ert projekt.

Byggledare

Vi kan även agera som enbart byggledare genom att stödja, följa upp och rapportera projektets framdrift till projektledaren och/eller beställare avseende tidsplaner, kostnader, kvalitets-, säkerhets-, arbetsmiljö- och miljöfrågor.

Som byggledare driver vi produktionsfasens alla skeden i enlighet med uppdragets mål med bl.a. ansvar för bygg-, ekonomi- och samordningsmöten.

Läs mer om våra case inom projektledning och byggledning