Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss på Development Partner. Vi ansvarar för att behandla dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsfördordningen (GDPR). Denna policy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter samt förklarar vilka rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande.

Personuppgiftsansvarig
development partner 09 AB, org.nr. 556740-9858, Sven Hultins Plats 1-2, 412 58 Göteborg är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter.

Ändamål och rättslig grund

Fullgöra avtal

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra våra avtal och våra uppdrag mot kunder, samarbetspartners och intressenter. Vi behandlar personuppgifter för vår administration och fakturering av våra tjänster, för att hantera avtalsrelationer, driva uppdrag framåt och för att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ev. arbetsplats samt befattning. kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter samt ekonomiska personuppgifter. Den rättsliga grunden för denna behandling är att vi har ett berättigat intresse av att enkelt kunna kontakta våra kunder, samarbetspartners och intressenter under pågående avtalsrelation.

Marknadsföring

Vi behandlar din e-postadress för att att skicka nyhetsbrev, evenemangsinbjudningar och information om företaget till dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är att vi har ett berättigat intresse av att underhålla och utveckla våra relationer med kunder, samarbetspartners och övriga intressenter.

Inför anställning

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss. Bolaget behandlar dina personuppgifter för att bedöma din ansökan och genomföra rekryteringsprocessen. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter, CV, ansökningshandlingar och foton. Den rättsliga grunden för denna behandling är ett berättigat intresse av att kunna utföra en rekryteringsprocess och även fullgörande av vårt avtal med dig som arbetssökande att behandla din ansökan.

Potentiella kunder, samarbetspartners och intressenter

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med att vi upprättat en kontakt med potentiella kunder, samarbetspartners och intressenter som vi vill fortsätta ha en diskussion med. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ev. arbetsplats samt befattning. Den rättsliga grunden för denna behandling är att vi har ett berättigat intresse av att underhålla och utveckla våra relationer med kunder, samarbetspartners och övriga intressenter.

Kontakt

Om du kontaktar oss via vår hemsida eller genom e-post kommer Development Partner att behandla de personuppgifter du skickar till oss, såsom ditt namn och din e-postadress, för att kommunicera med dig och på annat sätt hantera dina frågor och önskemål. Den rättsliga grunden för denna behandlingen är att den är nödvändig för att möta ditt och Development Partners berättigade intresse av kontakt och hantering av ditt ärende.

Rättslig förpliktelse

I vissa fall behöver vi spara dina uppgifter då det är nödvändig för att följa tillämplig lagstiftning och myndighetsbeslut. Den rättsliga grunden för denna behandling är vår rättsliga förpliktelse.

När delas personuppgifter ut till andra?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut registrerades personuppgifter till utomstående om den registrerade inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Tjänsteleverantörer

Våra tjänsteleverantörer får endast behandla personuppgifter enligt det personuppgiftsbiträdesavtal som tecknas med företaget och enligt de instruktioner som de får i samband med detta. De får inte använda dina personuppgifter för egna ändamål och de är skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter. En tjänsteleverantör får inte dela dina personuppgifter med tredje part eller underleverantör utan att vi godkänner detta.

Myndigheter

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det. Denna information kan omfatta dina personuppgifter. I samband med en rättstvist kan det vara aktuellt att även överföra information som kan innehålla personuppgifter till övriga parter i tvisten.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Development Partner överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Hur och hur länge lagras information

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som syftet för att samla in uppgifterna kvarstår, som utgångspunkt så länge vår arbetsrelation består. Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress kan också komma att sparas längre för att bibehålla och utveckla affärsrelationen.

Vissa personuppgifter sparas under en längre tid, exempelvis för att uppfylla krav från bokföringslagen och skattelagstiftningen. När ändamålen med behandlingarna är uppfyllda och lagringstiden löpt ut raderas dina personuppgifter på ett säkert sätt eller anonymiseras så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Rättigheter

Enligt GDPR har du flera rättigheter gällande behandlingen av dina personuppgifter som du får göra gällande under vissa förutsättningar.

Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter vi har om dig.

Du har rätt att begära rättning om vi har felaktig eller ofullständig personuppgift registrerad om dig.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa förutsättningar.

Du har under vissa förutsättningar rätt till dataportabilitet (att få dina personuppgifter flyttade till en annan aktör).

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär en begränsning av din behandling av personuppgifter kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som begränsningen är gällande.

Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling som har intresseavvägning som rättslig grund.

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring.

Kontakt

Om du har några frågor eller vill åberopa någon av dina rättigheter så når du oss på:

E-post: news@developmentpartner.se
Adress: Sven Hultins Plats 1-2

412 58 Göteborg

Klagomål/tillsyn

Det är Datainspektionen (www.datainspektionen.se) som är ansvarig myndighet för tillsyn enligt dataskyddslagstiftningen. Du kan vända dig till dem om du vill ha allmän information eller vill lämna in klagomål för att du anser att dina personuppgifter behandlats felaktigt.

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy uppdaterades senast den 4 oktober 2018. Development Partner kan från tid till annan göra ändringar i denna policy och kommer i så fall att underrätta om detta genom uppdatering på vår hemsida.