Tjänster

Vi är en oberoende partner som tar fram lönsamma projektidéer som långsiktigt tillgodoser alla intressenters och därmed samhälleliga behov och värden.

Projekt Studio 1, Örgryte


För att säkerställa att uppsatta mål nås och att vägen dit blir så effektiv som möjligt lägger vi stort fokus på att ständigt utveckla processerna.

Fastighetsutveckling

– ta vara på möjligheterna

Vid utveckling av en fastighet (värdehöjning av råmark, omvandling från t.ex. industri till bostad, enbart nyproduktion) utför vi scouting, fastighetsresearch, due diligence, marknadsanalys, investeringskalkyler, framtagning av skisser och utredningar (med lämplig aktör), exploateringsbedömning.

Planskedet

– realisering av möjligheterna

Vid planarbete agerar vi som exploatörens representant vid förstudier inför planansökan och är stöd i genomförande- och exploateringsfrågor. Vi kan även utföra exploatörsdrivna detaljplaner åt exploatörer och agera som konsult till kommuns exploateringsavdelning.

Projektledning

– för smidiga processer

Vi utför projektledning från markförvärv till inflyttning med ett helhetsansvar för projektets alla delar såsom planering, projektering, upphandling, produktion och dess kostnadsstyrning. Vi kan agera som generalkonsult med ett helhetsansvar för projekteringen och alla dess medverkande aktörer.
Som oberoende kan vi verka som byggherrerepresentant eller processledare inom konsortium och samverkansorganisationer.

Infrastruktur

– grundläggande funktioner i samhället

Vi agerar stöd i processer, utför samordning och styrning, framtagande av kalkyl- och beslutsunderlag, utför genomförandestudier vid utbyggnad av allmän plats samt kvartersmark, upprättande av beskrivningar och bygghandlingar. Vi hjälper beställare eller entreprenörer att hantera projekt från idé till utförande.

Fastighetsjuridik och lantmäteri

– rådgivning samt trygghet inför fastighetsaffärer

Vi bistår med fastighetsjuridiska avtal vid markköp/försäljning, lantmäteritjänster, stöd vid markinlösen och genomför second opinion vid fastighetsvärderingar. Vi kan även upprätta exploateringsavtal, servitutsavtal samt ledningsrättsavtal.

Se exempel på arbeten vi genomfört

Läs vidare om vi gjort under våra Case.